Obchodní podmínky

Provozovatel

Provozovatelem internetového obchodu www.zlatyslon.cz je:

Klenotnictví Zlatý Slon (dále jen „provozovatel“)

IČ: 12473651, DIČ: CZ7152185535

nahoru

Všeobecná ustanovení

Níže uvedené obchodní podmínky upravují poskytnutí služby na adrese www.zlatyslon.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb a zákazníka.

nahoru

Ceny a zboží

Poskytovatel je plátcem DPH. Uváděné ceny v nabídce virtuálního obchodu jsou uváděny vč.DPH a jsou závazné v okamžiku odeslání objednávky. Zákazník má možnost objednávku si vytisknout. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní emailovou adresu, bude mu na tuto doručena kopie objednávky jako potvrzení zapsání objednávky do objednávkového systému e-shopu. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás kontaktujte.

nahoru

Způsob platby

Zákazník v ČR:
má na výběr z následujících typů plateb:

  • Dobírka – platba při doručení zboží Českou poštou na dodací adresu uvedenou v objednávce (Odeslání zboží proběhne po potvrzení objednávky ze strany zákazníka o které bude po provedení objednávky požádán. V případě nepotvrzení objednávky ze strany zákazníka bude objednávka stronována.)
  • Převod – zákazník bude kontaktován po provedení objednávky, poté provede platbu na účet provozovatele internetového obchodu www.zlatyslon.cz, variabilní symbol platby odpovídá číslu objednávky. Po připsání částky na účet bude zboží odesláno zákazníkovi na dodací adresu uvedenou v objednávce. Platba za zboží musí být provedena do 7 pracovních dnů na účet od potvrzení objednávky. Budete-li potřebovat delší dobu pro provedení platby, neprodleně nás kontaktujte.

    Pokud zákazník vybere špatný způsob platby, musí nás obratem informovat. Na základě jeho žádosti platbu změníme. Pokud již uběhla doba do kdy má být částka uhrazena (tj.7 dní) nebo byla zákazníkovi zaslána upomínka o neuhrazené částce, platba již změnit nelze. Takovýmto zákazníkům zasíláme zboží pouze s platbou převodem. Zákazník je povinen překontrolovat kopii objednávky, která mu byla po provedení objednávky zaslána na email.

Zákazník v SR:
Platba musí být provedena v eurech (Eur) na účet,jehož číslo je zasláno při potvrzeníobjednávky. Platba za zboží musí být provedena do 7 pracovních dnů na účet od potvrzení objednávky. Budete-li potřebovat delší dobu pro provedení platby, neprodleně nás kontaktujte.

nahoru

Zpracování objednávky

V případě nejasností má provozovatel právo kontaktovat zákazníka prostřednictvím jím sdělených údajů, a proto je v zájmu zákazníka zadávat tyto údaje pravdivě a svědomitě. Každá přijatá objednávka je závazná. Storno objednávky je možné provést v internetovém obchodě do 30 minut od potvrzení objednávky. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

nahoru

Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. Obvyklá dodací lhůta je 3 - 20 dnů. Ve výjimečných případech si poskytovatel vyhrazuje právo na prodloužení této dodací lhůty. V případě objednávky s platbou předem je zboží objednáváno až po připsání platby. Pokud výrobek bude vyprodán a provozovatel tímto nezaručí okamžitou dodávku zboží, vždy na tuto skutečnost dopředu upozorní. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu.

nahoru

Způsob doručení

Zákazník v ČR:

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty. Zboží bude doručeno na uvedenou adresu v objednávce.

U objednávek se zasláním na dobírku účtujeme poplatek za balné a poštovné 135 Kč, při platbě převodním příkazem 85 Kč.

Při celkové objednávce převyšující částku 10 000 Kč s platbou předem na účet, je poštovné zdarma.

Příplatky k poštovnému (příplatek je uveden v popisu u konkrétního produktu):

  • 25 Kč - zboží se posílá jako "křehké"

Zákazník v SR:

Zboží je zákazníkovi doručeno prostřednictvím České pošty. Zboží bude doručeno na uvedenou adresu v objednávce. Na Slovesko zasíláme pouze s platbou předem na účet, na dobírku nezasíláme.

U objednávek účtujeme poplatek za balné a poštovné 220 Kč při platbě převodním příkazem.

Platba musí být provedena v eurech (Eur) na účet uvedený při potvrzení objednávky. Veškerépoplatky související s převodem částky na účet hradí kupující.

nahoru

Nevyzvednutá dobírka

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníkům, kteří si objednají zboží a následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku bude zaslána upomínka s termínem úhrady k proplacení nákladů. Pokud k proplacení nedojde, budou tyto náklady vymáhány soudní cestou. Při opětovném zaslání zboží dle požadavku zákazníka bude poštovné účtováno znovu.

Objednávku můžete stornovat do max. 30 min. od objednání.

nahoru

Převzetí zboží

Zákazník nebo příjemce zboží má povinnost překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

V obchodních podmínkách České pošty zní:

Zjistí-li se při dodávání v místě určeném v adrese, že dodávaná poštovní zásilka je poškozená, zásilka se nedodá a bude uložena na poště, na které bude reklamace projednána. Adresát může požadovat, aby poškozená poštovní zásilka byla na poště před jejím dodáním otevřena a zjištěn rozsah jejího poškození. Reklamovat poškození lze i dodatečně, ale jen v tom případě, že nebylo patrné už při dodání. Taková dodatečná reklamace je možná jen do dvou pracovních dnů po dodání. Nejvhodnější je reklamovat poštovní zásilku u pošty, která ji dodala. Reklamaci však přijme kterákoliv pošta. Podmínkou dodatečné reklamace je předložení poštovní zásilky v tom stavu, v jakém byla dodána, nebo, není-li to možné, tento stav hodnověrně doložit.“

V případě dodání poškozeného balíku i zboží, s dopravcem vždy sepište protokol!!!!

Podle § 594 občanského zákoníku platí, že věc byla předána kupujícímu v době, kdy byla předána přepravě (pokud není sjednáno s prodejcem jinak). Proto prodávající nemůže nést odpovědnost za poškození zásilky při přepravě.

Další informace najdete v odstavci Záruky a reklamace.

V případě zjištění poškození či jiné nesrovnalosti po převzetí zásilky je zákazník povinen neprodleně do 2 dnů kontaktovat provozovatele internetového obchodu www.www.zlatyslon.cz.

nahoru

Záruky a reklamace

Záruka na zboží prodávané prostřednictvím e-shopu se řídí a je v souladu s platnou legislativou. Reklamace je podmíněna průkazností nákupu reklamovaného zboží v e-shopu, čehož důkazem je prodejní doklad. Zaplacením a převzetím věci přechází na kupujícího vlastnictví zakoupené věci. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.zlatyslon.cz, a to v délce trvání 24 měsíců od převzetí zboží kupujícím.

Záruční doba začíná běžet vystavením účtenky, nebo faktury k nakupovanému zboží. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním, či v důsledku živelných pohrom ani na vady popsané u konkrétního zboží např.z toho důvodu ve slevě. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě či poškození zboží došlo při jeho přepravě od prodávajícího kupujícímu. V tom případě nese odpovědnost za poškození zboží dopravce. Při převzetí zásilky je kupující, případně příjemce zásilky povinen zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky vnějšího poškození. Pokud kupující nebo příjemce zásilky zjistí zjevné vady (např. poškozený obal), je oprávněn ve svém vlastním zájmu zásilku odmítnout převzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. Pokud kupující či příjemce zásilky zjistí po převzetí zboží vadu vyplývající z poškození při přepravě, je povinen oznámit tuto skutečnost provozovateli bez odkladu telefonicky na čísle +420 608 864 208 nebo elektronickou poštou na info@zlatyslon.cz nejpozději však do 2 kalendářních dnů ode dne, kdy byla zásilka doručena. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nebude brán zřetel a budou zamítnuty. V době reklamace poškozené zásilky nesmí kupující se zásilkou jakkoli manipulovat a je povinen zachovat i obal zásilky, ve které mu byla zásilka doručena. Více informací viz. odstavec "Převzetí zboží".

Je-li potřeba uplatnit reklamační řízení z důvodu poškození zboží, oznamte tuto skutečnost prodávajícímu co nejdříve, nejlépe písemně na e-mailovou adresu info@zlatyslon.cz, nebo telefonicky na tel.: +420 608 864 208, případně písemně na adresu provozovny e-shopu. Ve své žádosti o reklamaci daného zboží nezapomeňte uvést Vaše kontaktní údaje, jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu zboží a číslo dokladu o koupi zboží a kopii nebo originál účtenky. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. Pokud již nemáte účtenku, musíte dokázat jinak, že jste zboží zakoupili právě v eshopu www.zlatyslon.cz. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list prodejní doklad. Reklamované zboží je kupující povinen zaslat kompletní, čisté a zabalené v původním balení. Na základě předešlého kontaktu kupující zašle zboží prodávajícímu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace případně odůvodnění zamítnutí reklamace-reklamační list. Protokol o vyřízení reklamace si pečlivě uschovejte pro případ další reklamace nebo manipulace se zbožím. Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dní. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. V případě kupujícího – podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

nahoru

Možnost vrácení zboží bez udání důvodu

Zakoupené zboží můžete dle Obč. zákoníku §53 vrátit bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí. Zboží lze vrátit za následujících podmínek:

  • Zboží bude nepoužité a nepoškozené
  • Zboží bude v originálním obalu
  • Zboží bude zasláno zpět spolu s veškerými dokumenty ( doklady o koupi atd.) nebo prokážete-li jinak, že zboží bylo zakoupeno v eshopu www.zlatyslon.cz

Částka bude zaslána zpět bankovním převodem na účet, jehož číslo požadujeme sdělit nejlépe písemně spolu s vráceným zbožím, popř. emailem.

Zásilky, které budou zaslány zpět na dobírku, nebudou z pochopitelných důvodů přijaty.

V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 občanského zákoníku, má dodavatel nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

nahoru

Právo provozovatele na odstoupení

Provozovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit do okamžiku odeslání zboží, a to v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale provozovatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Provozovatel si také vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů ze strany zákazníka. V případě komunikace s nespolehlivým zákazníkem, nebo se zákazníkem, díky kterému nám vznikla v minulosti pohledávka, si provozovatel vyhrazuje právo jej požádat o platbu předem na účet nebo objednávku úplně zrušit.

nahoru

Ochrana osobních dat

Internetový obchod www.zlatyslon.cz si váží Vaší důvěry a zavazuje se, že bude chránit Vaše data, která musela být uvedena při realizaci objednávky. Vaše data mohou být využita pouze provozovatelem internetového obchodu www.zlatyslon.cz a to pouze pro účely statistického zpracování a přímé komunikace se zákazníkem nebo k zaslání občasné emailové zprávy obchodního charakteru, ze které je možno se odhlásit. Odesláním objednávky souhlasíte s těmito obchodními podmínkami.

nahoru

Vytvořil Pavel Navrátil.
`